• امروز یک شنبه چهاردهم آذر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

طرح پویش احسان ماندگار

طرح حاج قاسم سلیمانی

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

راهبرد مشارکت مصوب

راهبرد مشارکت مصوب

راهبرد مشارکت مصوب اوقاف وامور خیریه استان خوزستان

 یک شنبه 25 خرداد 1399   110  0      

سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به منظور اجرای ماموریت سازمانی خود تالش میکند در اجرای ماده 9 تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان "حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری "راهبرد مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرایندهای اداری سازمان را به شرح ذیل فراهم نماید:
1-برخی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی اداری و ... مرتبط با حقوق افراد پس از تائید پیش نویس و قبل از تصمیم نهایی، از طریق حوزه ریاست و روابط عمومی در میزخدمت الکترونیکی سازمان درج میشود و طی مدت دو هفته در اختیار عموم برای اظهار نظر قرار می گیرد و پس از دریافت انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصالح و ابالغ آن اقدام میشود.
2 -بسترهای تعاملی شهروندان برای اعالم نظرات، پیشنهاداتف انتقادات و شکایات عبارتند از: -میزخدمت الکترونیکی سازمان به نشانی ir.oghaf.myشماره تلفن و ایمیل مسئولین درج شده در تارنمای سازمانپست الکترونیکی سازمان به آدرس ir.oghaf@infoپایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی ir.oghaf.www -دیگر کانال های ارتباطی)تلفن گویا،ارسال پیامک و... (
نظرات شهروندان توسط حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات دریافت و با همکاری سایر بخش های مرتبط و مسئول، بررسی ،پیگیری و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد. 3-امکان مشاهده، اظهارنظر و پیگیری خدمات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای شهروندان از طریق سامانه های الکترونیکی)قابل دسترسی دربخش خدمات الکترونیکی تارنمای سازمان(و سامانه های ملی خدمات دستگاه های اجرایی به آدرس ir.gov.aro.gservice://https به نحو مقتضی در تارنمای سازمان توسط حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل به شهروندان اطالع رسانی می شود
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار