کد خبر : 309109

تاریخ درج خبر : دوشنبه 9 مهر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان
• گزارش تصویری/دیدر مدیر کل اوقاف استان با اماجمعه شهرستان خرمشهر
دیدر مدیر کل اوقاف استان با اماجمعه شهرستان خرمشهر

دیدر مدیر کل اوقاف استان با اماجمعه شهرستان خرمشهر