آیا نسبت به عملکرد اوقاف و امور خیریه استان خوزستان رضایت دارید؟
عالی
خیلی خوب
خوب
ضعیف